معرفی

مشخصات فردی

سمیه حسام

نام - نام خانوادگی : سمیه   حسام

پست الکترونیکی : somayehh59@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

مدیر کل اعتباربخشی و تعالی خدمات بالینی سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی

 معاون دفتر توسعه خدمات سلامت سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی  عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

محل خدمت : دانشکده مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 8

سمت اجرایی در دانشگاه : هیئت علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1388-04-01

سمیه حسام
سمیه حسام

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^